Μελέτη Haccp

HACCP

Τι είναι;

HACCP είναι τα αρχικά από τις λέξεις Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνουν Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων και έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.
Ο ”αυτοέλεγχος”, ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα ανεξαρτήτου μεγέθους, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219 Β'/04.10.2000) που ενσωματώνει την οδηγία ΕΕ 93/43.
Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 (HACCP, ISO22000 κλπ), ανάλογα µε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ποια τα οφέλη του;

Τα οφέλη της εφαρμογής της Μελέτης Haccp είναι μεταξύ άλλων:
        1. Τεκμηριώνει την τήρηση της βασικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 487/2000 κ.α.),
        2. εστιάζει, προσδιορίζει & εξαλείφει τους κινδύνους που συντελούν στην επιμόλυνση τροφίμων,
        3. βελτιώνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ασφαλή διάθεση αυτού στο καταναλωτικό κοινό,
        4. παρέχει μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης στους πελάτες της επιχείρησης,
        5. εξασφαλίζει ότι ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κατανάλωση αυτού.

Ποία είναι η διαδικασία απόκτησης της Μελέτης Haccp;

Στάδιο 1 – Καταγραφή διαδικασιών:

Καταγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την στιγμή που α΄ύλες και άλλα προϊόντα φθάνουν στην επιχείρηση ως την προετοιμασία του τελικού προϊόντος και την παράδοση τους στους πελάτες και χωρίζονται σε στάδια (διαγράμματα ροής).

Στάδιο 2 – Προσδιορισμός Κρίσιμων σημείων Ελέγχου:

Το στάδιο αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων του προηγούμενου σταδίου. Για κάθε προϊόν ή/και διαδικασία παραγωγής αναγνωρίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και εντοπίζονται τα σημεία στα οποία μπορούν να εμφανιστούν κατά τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή (π.χ. διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης , διάθεσης κλπ). Τα εν λόγω σημεία αποτελούν τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCP).

Στάδιο 3 – Προσδιορισμός προληπτικών ενεργειών:

Κατά το εν λόγω στάδιο αναλύονται οι προληπτικές ενέργειες που θα πρέπει να λάβει η επιχείρηση για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου που προέκυψε από το προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να εξαλείψει ή να μειώσει τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα.

Στάδιο 4 – Επιτήρηση της μελέτης Haccp:

Τήρηση των διαδικασιών τεκμηρίωσης της μελέτης Haccp και επαλήθευση της σωστής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς αυτής. Η επιχείρηση οφείλει να συντηρεί – ελέγχει την εφαρμογή της Μελέτης Haccp. Εφόσον η εν λόγω υποχρέωση δεν πραγματοποιείται εσωτερικά της επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εν λόγω διαδικασία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση του εν λόγω συστήματος.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps