ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 2015

Μετάβαση στα Νέα Πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 22000:2018

• OHSAS 18001: Από 11/03/2020 θα πιστοποιούνται Συστήματα Διασφάλισης Υγείας - Ασφάλειας στην Εργασία μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 .

H καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων OHSAS 18001 είναι 11 Μαρτίου 2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.

• ISO 22000: H καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων Ασφάλεια Τροφίμων ISO 22000:2005 στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018 είναι 29 Ιουνίου 2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 θα καταστούν άκυρα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετάβαση στα εν λόγω νέα πρότυπα σε προνομιακές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps