Συντήρηση ISO

Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση - συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης μεταξύ άλλων είναι:
      1. Εσωτερική Επιθεώρησης για τον εντοπισμό ελλείψεων ή προβλημάτων.
      2. Οδηγίες επίλυσης των ευρημάτων της εσωτερικής επιθεώρησης ή προηγούμενης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
      3. Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του/ων συστήματος/ων που διαθέτει η επιχείρηση.
      4. Τυχόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του/ων συστήματος/ων διαχείρισης.
      5. Παρουσία κατά την ημέρα διεξαγωγής της επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση - συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης (ISO), που απαιτείται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης σε προνομιακές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps