ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Υπηρεσίες Μηχανικού

ipiresies-mixanikou           

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• Τοπογραφικά διαγράμματα – αποτυπώσεις
• Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ν.4178/13
• Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτιρίων
• Έκδοση αδειών:
          1. Οικοδομική άδεια
          2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
          3. Άδεια λειτουργίας καταστημάτων
• Κτηματολόγιο - Δασικοί χάρτες
• Βεβαιώσεις Μηχανικού

Το γραφείο μας διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό για την ακρίβεια των μετρήσεων όπου απαιτούνται.

Υπηρεσίες Γραφείου

• Ενεργειακά Πιστοποιητικά Κτιρίων

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο, αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (εγγεγραμμένο στο ειδικό Μητρώο Επιθεωρητών) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (κατηγορίες Α+ έως Η).

Επιπλέον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

        • Ενοικίαση ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.

        • Πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.

        • Κάθε νέο ή ριζικά ανακαινισμένο κτίριο.

        • Την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

        • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.

        • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εξαιρέσεις από την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

        • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

        • Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.

        • Κτίρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

        • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.

        • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.

        • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 για κτίρια μεγαλύτερα από 50τ.μ. ή νωρίτερα από την 1/1/2016 για κτίρια μικρότερα από 50τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Στο Νόμο 4495/2017 υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου μέχρι την 28.07.2011.

Από 21 Σεπτεμβρίου 2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης όπως ορίζεται στα άρθρα 5 παρ.2 και 22 παρ. 3 του νόμου 1577/1985 (Ά 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρία.

Υφίστανται 5 κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων οι οποίες περιγραφικά αφορούν:

Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστικήχρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.

Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 01.01.1983.

Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (όπως Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία, μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%, προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις κ.α.).

Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Επίσης αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Κατηγορία 5: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες 1 έως 4.

• Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων

Βάσει του ΦΕΚ 310Β/2013 η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στάδια:

• προέγκριση και

• έκδοση άδειας ίδρύσης και λειτουργίας.

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα δυο παραπάνω στάδια.

ΣΤΑΔΙΟ 1: Προέγκριση

Για την πρεοέγκριση προσκομίζονται στον αρμόδιο Δήμο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση: όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.

• Εξουσιοδότηση: σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος. Η εξουσιοδοτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

• Διάγραμμα Περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη): στο οποίο αποτυπώνεται η περιοχή γύρω από το κατάστημα σε ακτίνα 50 μέτρων και σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

• Οταν το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος (αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει) στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Αν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας ο διαχειριστής (ή ο ιδιοκτήτης του καταστήματος) κάνει υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Προσοχή! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Σημειώνεται ότι, κάποιοι Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης, ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο.

Εν συνεχεία ο αρμόδιος Δήμος είναι υποχρεωμένος εντός 10 - 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση. Σε περίπτωση παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος η προέγκριση χορηγείται σιωπηρα.

Εξαιρέσεις χορήγησης προέγκρισης από τον αρμόδιο δήμο υφίστανται όταν:

• Από την κείμενη Νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (ΕΟΤ, Λιμενική αρχή, Υπουργεία κλπ).

• Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημόσιων κτιρίων).

• Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

ΣΤΑΔΙΟ 2: Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος εντός τριών μηνών από την προέγκριση (με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών), καταθέτει στον αρμόδιο Δήμο φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

• Αιτηση: όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.

• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας: επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρεία κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικά και αγορανομικά υπέυθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

• Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης: Βεβαίωση υπεγεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό τον κανονισμό πυροπροστασίας κλπ. Η εν λόγω βεβαίωση συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση (αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία).

• Σχεδιαγράμματα του καταστήματος: Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα (συνήθως 1/50) όπου να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης: σε περίπτωση καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ΠΔ 180/79 (μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) περί μη καταδίκης. Σε περίπτωση εταιρείας την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση καταθέτουν ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο υγειονομικός υπεύθυνος και όλα τα μέλη - μέτοχοι αυτής.

• Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

• Παράβολα: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438Β/2007).

• Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποβάλλεται επιπλεόν εις τριπλούν αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας το οποίο υπογράφεται από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

• Επίσης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα πρέπει να τηρούν αρχεία όπως πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους υπεύθυνους σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα εν λόγω αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αδειοδότηση του καταστήματος.

Ο νόμος αναφέρει ότι ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω, όμως ανάλογα με την περίπτωση είναι πιθανών να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Αφού προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά ο φάκελος διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία κλπ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν εντός 20 ημερών από την παραλαβή του φακέλου να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκείες ελεγκτικές ενέργειες.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται έντος 5 ημερών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας με την επιστροφή του φακέλου στον αρμόδιο Δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Αν παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών χωρίς κάποια ενημέρωση θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

Οι Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις ορίζονται από το Νέο Νόμο Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161Β/23.06.2017).

• Έκδοση Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2605Β/15.10.2013 για κάποιες εργασίες δεν απαιτείται πλέον η έκδοση οικοδομικής άδειας – άδειας δόμησης, αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Κάποιες από τις πιο συχνές εργασίες που απαιτούν την εν λόγω έγκριση είναι:

• Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

• Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

• Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.

• Τοποθέτηση κεραιών.

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

• Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.

• Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

• Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

• Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.

• Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

• Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο "έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας" εδώ

• Δασικοί Χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέγειας έχει προβεί στην σταδιακή ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέγειας έχει προβεί στην σταδιακή ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου η δασική υπηρεσία με βάση το Νόμο 4389/2016 κατέστη αρμόδια κατά προτεραιότητα για όλες τις εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών, ενώ η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει την τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

• Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σε κάθε δικαιοπραξία που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια.

Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης χρειάζεται να μας προσκομίσετε απλά αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

• τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου,

• οικοδομική άδεια του ακινήτου,

• εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου και

• νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων (εφόσον υπάρχουν)

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση - συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης μεταξύ άλλων είναι:
      1. Εσωτερική Επιθεώρησης για τον εντοπισμό ελλείψεων ή προβλημάτων.
      2. Οδηγίες επίλυσης των ευρημάτων της εσωτερικής επιθεώρησης ή προηγούμενης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
      3. Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του/ων συστήματος/ων που διαθέτει η επιχείρηση.
      4. Τυχόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του/ων συστήματος/ων διαχείρισης.
      5. Παρουσία κατά την ημέρα διεξαγωγής της επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση - συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης (ISO), που απαιτείται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης σε προνομοιακές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps