ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Το νέο πρότυπο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η διαδικασία μετάβασης σε αυτό.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα δραστηριότητας και μεγέθους αυτής).

Οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο είναι:

• Αυξημένη σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού.

• Μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του, αλλά και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.

• Μεγαλύτερη έμφαση στην ηγεσία.

• Ενθάρρυνση για λήψη προληπτικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Απαίτηση για προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις απειλές και τις ευκαιρίες.

• Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής, όταν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές.

• Καθιέρωση μιας στρατηγικής για την επικοινωνία.

Μετάβση στο νέο πρότυπο:

• Από 15/09/2017 θα πιστοποιούνται Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

• Στις 15/09/2018 λήγουν όλα τα πιστοποιητικά ISO 14001:2004 και δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη - εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την εγκατάσταση του προτύπου ISO 14001 επικοινωνήστε τωρα μαζί μας και επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές!

>

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps