ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στόχος της δράσης, είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Προϋπολογισμός: Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης προϋπολογισµού έως 100.000 €.

Ο Προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

• Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τµ.

• Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τµ.

• Μέχρι 50.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τµ.

Δημόσια Επιχορήγηση: 50%

Διάρκεια υποβολών: έως 20/12/2019 και ώρα 17:00 (κατόπιν παράτασης)

Δικαιούχοι της δράσης: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης:

• έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας,

• διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που παράγουν/µεταποιούν ήδη και επιθυµούν να την προώθηση αυτών µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις,

• αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, µε επιλέξιµες τις δαπάνες:

• Κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.

• Έξοδα µετακίνησης και διαµονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετάσχουν σε κάθε εµπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιµέρους µετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.

• Διαµονή στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η έκθεση.

• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισµού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισµός) Ÿ Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

• Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).

• Κόστος σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

2. Διαχείριση και παρακολούθησης υλοποίησης μέχρι €1.000.

Σημειώνεται ότι: Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τροποποιημένο οδηγό της εν λόγω Δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και δωρεάν έλεγχο δυνατότητας ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries