ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Νέα Δράση: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στόχος της δράσης, είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€

Δημόσια Επιχορήγηση: 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διάρκεια υποβολών: έως 31.01.2020 (κατόπιν παράτασης) ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Διάρκεια Υλοποίησης:Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων:

• Ανώνυμη Εταιρία,

• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

• Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,

• Ι.Κ.Ε,

• ατομικές επιχειρήσεις,

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016,

• Συνεταιρισμοί,

• Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Δικαιούχοι της δράσης: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες:

• τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

• διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της Δράσης,

• δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας,

• δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια,

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ,

• θα υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

• Μεταφορικά μέσα

• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό της εν λόγω Δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και δωρεάν έλεγχο δυνατότητας ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps