ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (A' κύκλος) που περιλαμβάνει:

- Τη τελική βαθμολογική κατάταξη, των 16.193 υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, ανά ομάδα περιφερειών (Παράρτημα Ι της Απόφασης).

- Την κατάρτιση Οριστικού Πίνακα με 2.738 επιχορηγούμενα (ενταγμένα) επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 68.171.560,14ευρώ (Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης).

- Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 13.455 επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 323.238.164,39ευρώ (Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης).

Η απόφαση αποτελεί οριστική απόφαση απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και οι υποψήφιοι των απορριπτέων επενδυτικών σχεδίων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεωνεντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps