ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Δέκατη τροποποίηση της Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά σε διευκρινήσεις - αλλαγές σχετικά με:

• Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, κατηγορία επιλέξιμων Δαπανών 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, σημείο 4.1 Μισθολογικό κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

• Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, σημείο 4.2 Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

• Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, υποκεφάλαιο Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ/ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ η παράγραφος Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

• Κεφάλαιο I.1.10.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

• Κεφάλαιο Ι.1.11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

• Κεφάλαιο Ι.1.12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

• Κεφάλαιο I.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

• Κεφάλαιο Ι.1.14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

• Κεφάλαιο Ι.1.15 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679"

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση με όλα τα σημεία που τροποποιούνται εδώ

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps