ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Νέα Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Στόχος της δράσης, είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€

Δημόσια Επιχορήγηση: από 50% έως 65%των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγικής ικανότητας της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

Διάρκεια υποβολών: από 20.02.2019 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διάρκεια Υλοποίησης:Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Ενέργεια

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Υγεία

• Υλικά – Κατασκευές

Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων:

• Ανώνυμη Εταιρία,

• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

• Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,

• Ι.Κ.Ε,

• ατομικές επιχειρήσεις,

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016,

• Συνεταιρισμοί.

Δικαιούχοι της δράσης: Πολύ Μικρές και Μικρές, οι οποίες:

• έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

• διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),

• έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,

• τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας,

• δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας,

• δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια,

• δεν περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία,

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ,

• θα υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100%

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό (Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος 4.000€, Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας επιχείρησης 2.500€)

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100%

2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε

2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. (μέγιστο κόστος ανά πιστοποιητικό 10.000€)

2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες Μεταφορά τεχνογνωσίας (Κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος 8.000€, Κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1.500€, Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 5.500€)

3. Branding - Συσκευασία – Ετικέτα έως 25%

Αφορά αποκλειστικά Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με: - Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας 6.000€/προϊόν - Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας 2.000€/προϊόν - Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) 2.000€

4. Ψηφιακή Προβολή με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ έως 15.000€

Αφορά αποκλειστικά σε:

- Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.) 1.000€/μήνα και έως 12 μήνες

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 2.000€

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.0000€

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού έως 12.000€

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€

6. Μεταφορικά Μέσα έως 50%

6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/ βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

7. Μισθολογικό κόστος (Νέο προσωπικό)

20% και μέχρι 30.000€ ως ακολούθως:

15.000 ανά ΕΜΕ και μέχρι 2ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού

Σημειώνεται ότι: Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 19.12.2018

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τροποποιημένο οδηγό της Δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και δωρεάν έλεγχο δυνατότητας ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps