ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Σκοπός της δράσης, είναι ο εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Δικαιούχοι της Δράσης:Τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι:

•Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ και διαθέτουν:

- μέχρι 15 λεωφορεία έως 140.000€ και

- από 16 λεωφορεία και πάνω έως 330.000€.

• Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ και διαθέτουν:

- μέχρι 20 λεωφορεία έως 165.000€ και

- από 21 λεωφορεία και πάνω έως 330.000€.

Δημόσια Επιχορήγηση: 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Διάρκεια υποβολών: από 02.07.2019 έως 30.09.2019 και ώρα 16:00

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι ΑΜΕΣΗ

Διάρκεια Υλοποίησης:Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• Να διαθέτει άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σε ισχύ.

• Να λειτουργεί αποκλειστικά ως επιχείρηση εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή ΚΤΕΛ ΑΕ] και να τηρεί τα απαιτούμενα από τον ΚΦΑΣ στοιχεία.

• Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια.

• Η επένδυση να υλοποιηθεί αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

• Να διαθέτει ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας .

• Tο επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ .

• Να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

• Να μην είναι επιχείρηση που αντιμετωπίζει δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013, όπως ισχύει.

• Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

• Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, δεν έχουν ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

• Να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) και τη σχετική εγκύκλιο.

• Να υποβάλλει ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Εξοπλισμός έως 75% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

1.1 ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Επικυρωτικά έξυπνων καρτών

- Υπολογιστές Οχήματος

- Συσκευές έκδοσης εισιτηρίων

- Τηλεματικές συσκευές οχημάτων.

- Συσκευές Wi-Fi για λεωφορεία

- Αυτόματοι Πωλητές για χρήση εντός των οχημάτων

- Φορητές συσκευές φόρτισης έξυπνων και επικύρωσης καρτών για ελεγκτές και εισπράκτορες

- Οθόνες Πληροφόρησης Επιβατών και δημοσιότητας δράσης

- Κάρτες SAM με κλειδιά

1.2 ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων

- Ηλεκτρονικοί Πίνακες πληροφόρησης σε κεντρικούς σταθμούς

- Αυτόματοι πωλητές έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών

- Συσκευές QR και αναγνώστες έξυπνων καρτών για εκδοτήρια

- Εκτυπωτές Έξυπνων καρτών

- Κάρτες SAM με κλειδιά

2. Λογισμικό έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

2.1 Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου, Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών, Εφαρμογές Κινητού Τηλεφώνου για Πληροφόρηση Επιβατών, Αγοράς έξυπνων καρτών και εισιτηρίων

2.2 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστον σε 5 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) για πληροφόρηση επιβατών & έκδοση εισιτηρίων και έξυπνων καρτών (έως 3.000€)

2.3 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, πέραν της Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και της Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών (π.χ. ERP, CRM, Λογισμικό προγραμματισμού & βελτιστοποίησης δρομολογίων, Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων)

2.4 Εφαρμογές Ψυχαγωγίας & Πληροφόρησης Επιβατών εντός των Οχημάτων και Κεντρικής Διαχείρισης WI-FI εντός των οχημάτων

3. Υπηρεσίες έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

3.1 Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο (Έως 3.000€ για ένα έτος)

3.2 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) και Παρουσία στα Social media (Έως 600€)

3.3 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (Έως 5.000€ )

3.4 Υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά συστήματα (data migration) (Έως 10.000€)

3.5 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

3.6 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (Έως 4.000€)

Σημειώνεται ότι: Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 04.06.2019

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό της Δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και δωρεάν έλεγχο δυνατότητας ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps