ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Βασικός στόχος της δράσης, είναι η ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 50.000,00€ έως 400.000,00€.

Δημόσια Επιχορήγηση: 60% ή 70% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού πλήρους – εξαρτημένης εργασίας.

Διάρκεια υποβολών (κατόπιν παράτασης): μέχρι 18.11.2019 και ώρα 15:00.(κατόπιν παράτασης)

Δικαιούχοι της δράσης: νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης βάσει της προκήρυξης της Δράσης.

Μπορούν να συμμετέχουν:

• υπό σύσταση επιχειρήσεις όπου θα πρέπει:

• Να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης

• Να έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης:

• Καινοτομικών ιδεών ή

• Μη αξιοποιημένης τεχνολογικής, επιστημονικής ή/και μη τεχνολογικής γνώσης/τεχνογνωσία

• Καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών

• Να έχουν υποχρεωτικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό τη μρφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ) ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοι.Σεπ ή ΝΕΠΑ και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας

• Νεοσύστατες μεσαίες, μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν κλείσε μια πλήρη διαχειριστική χρήση

• Νέες μεσαίες, μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2018 έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 και λιγότερες από 3 διαχειριστικές χρήσεις

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού: Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

• τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,

• την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,

• τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,

• μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

• την ανάληψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της επιχειρηματικής εγκατάστασης,

• την πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ),

• την απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού

6. Λειτουργικές δαπάνες

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό της εν λόγω Δράσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δωρεάν προαξιολόγηση - έλεγχο δυνατότητας ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries