ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική" συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000.

Η Δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης – μη επιστρεπτέο, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 40.000,00 € (κατόπιν τροποποίησης της πρόσκλησης).

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταξύ άλλων:

• Να δραστηριοποιούνται στη Αττική

• Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 01.01.2019

• Να λειτουργούν με μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα(εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο), Συμπλοιοκτησία.

• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

• Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

• Το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους

Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€

o των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

o των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

o του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

o του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

o του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

o του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

• Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις

Διάρκεια υποβολών 12.10.2020 έως και 20.01.2021 και ώρα 15:00 (κατόπιν τροποποίησης)

Βαθμολογικά κριτήρια

• Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) το 2019 – Μέγιστη βαθμολογία 25

• (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων) /Κύκλο Εργασιών έτους 2019 – Μέγιστη βαθμολογία 15

• Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 01.04.2019 έως 30.06.2019/το διάστημα 01.04.2020 έως 30.06.2020 – Μέγιστη βαθμολογία 60

Σημαντική σημείωση: δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Μπορείτε να δείτε την τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας σε περίπτωση έγκρισης επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps