ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση Λογιστών – Φοροτεχνικών (αυτοαπασχολούμενων και νομικών προσώπων), με σκοπό να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής.

Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε:

• Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξει.

• Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ενδεικτικά:

• Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) μέχρι 28/2/2022.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

• να έχουν καταχωρηθεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Προϋπολογισμός:

• Για έσοδα χρήσης 2020 από 0€ έως = < 20.000€ έως 2.000€

• Για έσοδα χρήσης 2020 >20.000€ € έως 1.500€

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας.

• Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησης του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δάπανων είναι 01.01.2021 και η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση έως 31.12.2023

Διάρκεια υποβολών 09.03.2022και ώρα 12:00 έως και 13.05.2022 και ώρα 15:00 (κατόπιν παράτασης)

Σημαντική σημείωση: τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της Δράσης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας σε περίπτωση έγκρισης επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps