ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βάσει του ΦΕΚ 310Β/2013 η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στάδια:

• προέγκριση και

• έκδοση άδειας ίδρύσης και λειτουργίας.

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα δυο παραπάνω στάδια.

ΣΤΑΔΙΟ 1: Προέγκριση

Για την πρεοέγκριση προσκομίζονται στον αρμόδιο Δήμο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση: όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.

• Εξουσιοδότηση: σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος. Η εξουσιοδοτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

• Διάγραμμα Περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη): στο οποίο αποτυπώνεται η περιοχή γύρω από το κατάστημα σε ακτίνα 50 μέτρων και σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

• Οταν το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος (αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει) στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Αν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας ο διαχειριστής (ή ο ιδιοκτήτης του καταστήματος) κάνει υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Προσοχή! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Σημειώνεται ότι, κάποιοι Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης, ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο.

Εν συνεχεία ο αρμόδιος Δήμος είναι υποχρεωμένος εντός 10 - 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση. Σε περίπτωση παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος η προέγκριση χορηγείται σιωπηρα.

Εξαιρέσεις χορήγησης προέγκρισης από τον αρμόδιο δήμο υφίστανται όταν:

• Από την κείμενη Νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (ΕΟΤ, Λιμενική αρχή, Υπουργεία κλπ).

• Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημόσιων κτιρίων).

• Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

ΣΤΑΔΙΟ 2: Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος εντός τριών μηνών από την προέγκριση (με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών), καταθέτει στον αρμόδιο Δήμο φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

• Αιτηση: όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.

• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας: επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρεία κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικά και αγορανομικά υπέυθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

• Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης: Βεβαίωση υπεγεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό τον κανονισμό πυροπροστασίας κλπ. Η εν λόγω βεβαίωση συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση (αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία).

• Σχεδιαγράμματα του καταστήματος: Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα (συνήθως 1/50) όπου να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης: σε περίπτωση καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ΠΔ 180/79 (μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) περί μη καταδίκης. Σε περίπτωση εταιρείας την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση καταθέτουν ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο υγειονομικός υπεύθυνος και όλα τα μέλη - μέτοχοι αυτής.

• Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

• Παράβολα: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438Β/2007).

• Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποβάλλεται επιπλεόν εις τριπλούν αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας το οποίο υπογράφεται από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

• Επίσης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα πρέπει να τηρούν αρχεία όπως πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους υπεύθυνους σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα εν λόγω αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αδειοδότηση του καταστήματος.

Ο νόμος αναφέρει ότι ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω, όμως ανάλογα με την περίπτωση είναι πιθανών να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Αφού προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά ο φάκελος διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία κλπ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν εντός 20 ημερών από την παραλαβή του φακέλου να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκείες ελεγκτικές ενέργειες.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται έντος 5 ημερών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας με την επιστροφή του φακέλου στον αρμόδιο Δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Αν παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών χωρίς κάποια ενημέρωση θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps