ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1723Β/18.05.2017 αφορά στις διαδικασίες ίδρυσης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, των Θεάτρων και των Κινηματογράφων.

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση είναι:

• Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006) νοούνται εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

• Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων.

• Θέατρα.

• Κινηματογράφοι.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (είδος καταστήματος, νομική μορφή, επωνυμία κλπ), για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν αρχείο – φάκελο στην εγκατάσταση του καταστήματος με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, πάντα προσαρμοσμένο με βάση το είδος του καταστήματος και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τον οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

• Σχεδιάγραμμα καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα κ.λ.π.

• Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου.

• Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται.

• Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps